AVÍS LEGAL

De conformitat amb la que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web deserfever.com és propietat de SOLORAID, S.L. que posa a la vostra disposició la següent informació:

  1. SOLORAID, S.L. amb domicili social Carrer Trobadiners, 33 08700 Igualada (Barcelona) Dedicada a l’activitat de la: – Organizació de viatges d’Aventura
  2. Pot posar-se en contacte a la nostra direcció postal indicada o per telèfon o correu electrònic:
    Telèfon: +34 938054574
    Correu electrònic : deserfever@soloraids.com

Aquesta pàgina web ha estat creada per SOLORAID, S.L. amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixament i acceptació de les següents condicions.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB DE DESERFEVER.COM

L’utilització d’aquest lloc web està subjecte a les condicions d’ús.

Li demanem que les llegeixi atentament.El fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els materials adjunts implica que vostè ha llegit i accepta sense cap reserva aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1. Aquest lloc web conté materials i informació reunida i elaborada per SOLORAID, S.L. amb caràcter merament informatiu.

1.2. Incloure enllaços o links que poden contribuir a la navegació de l’usuari i altres llocs webs gestionats per terceres persones, SOLORAID, S.L. NO respondrà ni dels continguts, ni de l’estat dels mencionats espais web, i no implica recomanació ni aprovació dels continguts.

2.- Limitació de responsabilitat.

2.1. L’usuari utilitza aquest lloc web sota la seva pròpia responsabilitat. Ni SOLORAID, S.L. ni les persones de la organització es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts, que són només informatius. SOLORAID, S.L. tampoc es fa responsable de cap dany que pugui derivar-se de l’utilització d’aquest lloc web o alguna altre actuació realitzada sobre la base de l’informació que es facilita.

3. – Drets de la propietat intel·lectual

3.1. Queden reservats a favor de SOLORAID, S.L. tots els drets sobre la totalitat de continguts d’aquest lloc web ja que existeixen imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, l’estructura de continguts, la forma de presentació d’equips inclosos a la mateixa i els programes d’ordinador necessàris pel seu funcionament, accés i utilització estàn protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de SOLORAID, S.L.

3.2. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment de tot o part dels continguts d’aquesta web, així com el seu disseny i la selecció o forma de presentació dels materials inclosos en ella.

3.3. Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar ingenieria inversa, aixó com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en aquesta.

4.- Protecció de dades

4.1. Alguns dels serveis inclosos en aquest estai web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per la correcta prestació de serveis.

Durant el procés de recollida de dades, l’usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent link de POLÍTICA DE PRIVACITAT, de l’extrem adjunts en l’article de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de
Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant LOPD), del compliment amb els requisits establerts al reglament de mesures se seguretat aprovat segons el Decret Real 1720/2007, de 21 de desembre per tal de mantenir el nivell de seguretat de les dades personals i dels requisits establerts a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Conforme a l’establert per l’article 5 de la LOPD, els usuaris als que se sol·licitin o dels que s’obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web de SOLORAID, S.L. seràn informats de manera expressa, precisa i inequívoca del següent:

De l’existència d’un fitxer de dades, de la finalitat de la recollida d’aquestes i dels destinataris de la informació.

Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades.

De les conseqüències de l’obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.

De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la direcció en la que poden exercitar-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.

De la identitat i direcció del responsable del fitxer.

4.2. Consentiment de l’interessat.

L’usuari faciliti voluntàriament les seves dades personals a través d’Internet i per tant, s’entendrà que consenteix el tractament de les mateixes en termes en els que hagi estat convenientment informat.

El titular podrà revocar el seu consentiment pel tractament de les seves dades fent us dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4.3. Usos i finalitats.

Les dades personals que es recullen a través de la pàgina web són només adequats, pertinents i no excessius en relació a l’àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per les que es pretenen obtenir.

Aquestes dades no s’utilitzaran per fins diferents d’aquells per les que es demanen.

4.4. Cancel·lació de dades.

Segons preveu la LOPD, les dades seràn cancel·lades a pròpia iniciativa de SOLORAID, S.L., quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual hagin estat sol·licitades. També seràn cancel·lades quan així ho sol·liciti l’interessat.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de dades, considerant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats creades del tractament, durant el transcurs de prescripció d’aquestes. Complert el transcurs de les mateixes haurà de prosseguir a la seva supressió.

4.5. Accés de dades per conta de tercers.

Si existeixen terceres persones, entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, es subscriurà el corresponent contracte previst a l’article 12 de la LOPD.

Aquest contracte establirà que l’entitat encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents dels que figurin al mencionat contracte, ni les comunicarà, encara que siguin per la conservació, a altres persones, que una vegada complerta la presentació contractual, hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que qualsevol suport o documents en els que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6. Comunicació de dades.

No està prevista cap cessió o comunicació de dades.

4.7. Mesures de seguretat.

SOLORAID, S.L. li informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

4.8. Drets usuaris.

En relació a les dades revocades a la forma prevista als apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant la sol·licitud degudament firmada, dirigida a SOLORAID, S.L. ubicada al Carrer Trobadiners, 44 08700 Igualada (Barcelona). La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d’Identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s’exercita i documentació en el seu cas..

4.9. Cookies

SOLORAID, S.L. utilitza cookies que són necessàries pel correcte funcionament de la pàgina web. Aquestes poden eliminar i/o bloquejar però parts del lloc deixaràn de funcionar. Al accedir a la web, l’usuari estarà informat de l’utilització i recepció de Cookies demanant el seu consentiment si procedeix a la navegació.
L’usuari podrà configurar el seu navegador impedint el tractament de cookies.

S’ha de relacionar les Cookies que s’utilitzen (exemple)

-Google Analytics, utilitzats pel registre de dades analítiques sobre la web: http://www.google.com/policies/privacy/

Al utilitzar aquesta web, l’usuari consenteix el tractament de les dades recollides a través de les Cookies per part de Google Analytics per les finalitats indicades a dalt.

4.10. Comunicacions comercials via correu electrònic o medis equivalents.

L’usuari, al facilitar les seves dades personals, consenteix expressament l’envio de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb la nostra activitat.

4.11. Confidencialitat

En qualsevol cas, SOLORAID, S.L. tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.