Condicions Generals DESERFEVER

A l’efecte de les presents Condicions Generals, el programa és el document informatiu a què aquestes s’incorporen.

El programa és la descripció de el viatge combinat continguda en el programa que constitueix l’objecte del contracte de viatge combinat.

La informació sobre el programa és vinculant de forma general, tot i que pot veure’s subjecte a canvis en el contingut de les etapes, així com part del recorregut a causa de canvis aliens a l’organització de el viatge (p. Ex .: pistes que s’asfalten, canvis climàtics etc .).

 

 1. Regulació jurídica aplicable al contracte de viatge combinat i acceptació de les condicions generals.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre; BOE 30-11-2007), la Llei 7/1998, de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació (14-4-98) i altres disposicions vigents.

Les presents Condicions Generals estan incorporades al web i el fet de pagar la bestreta de 200 € (en concepte de paga i senyal) comporta l’acceptació d’aquestes.

 

 1. Organització

L’organització d’aquest viatge combinat ha estat realitzada per SOLORAID S.L. amb GCMD – 00128 situada al carrer TROBADINERS 44 d’IGUALADA propietària de les denominacions comercials SANDRAIDERS, SOLORAIDS, EBIKERIDER, VIUVIATGES, DESERFEVER.

 

 1. Habitacions

Les habitacions múltiples les assignarà directament el complex hoteler atenent la seva logística d’ocupació, sent la distribució lliure per als passatgers de el mateix grup. No estan inclosos extres com a despeses de telèfon, bugaderies, serveis de bar, etc. Alguns hotels més sol·liciten una carta de descàrrec degudament signada pel responsable del grup, amb les seves dades i D.N.I. davant els desperfectes que els grups puguin causar en les diferents instal·lacions reservades per nosaltres, SOLORAID, S.L. no es fa responsable de les despeses que es puguin ocasionar. Els serveis, activitats i instal·lacions complementàries poden tenir un cost addicional subjecte a canvis amb pagament directe sent la seva publicació simplement a títol informatiu. En cas d’infracció d’una o més de les condicions esmentades, es té el dret de rescindir immediatament el contracte d’allotjament sense obligació de reemborsament dels serveis contractats per part dels organitzadors i / o el complex. 

SOLORAID, S.L. no es fa responsable de l’oblit a destinació per part dels clients d’objectes personals. Les taxes locals no estan incloses.

Els Hotels podran exigir una fiança a cadascun dels clients en concepte de possibles desperfectes que el grup hagi pogut ocasionar. Es recomana revisar possibles desperfectes ja existents a l’habitació i posar-los en coneixement de la recepció, per tal de posar-ho en coneixement deL complex.

3.1.- Habitacions.

Totes les característiques reflectides es basen en acomodació doble estàndard, poden no ajustar la resta d’acomodacions.

Les terceres persones i els nens que comparteixin habitació s’allotjaran habitualment en llit de supletori, o sofà llit, o en dos llits matrimonials ja que en la majoria dels hotels no existeixen habitacions triples.

Els bressols de nadons es poden sol·licitar com una petició a la pantalla de pagament, o mitjançant via telefònica trucant a el Centre d’Atenció de clients del nostre web.

Les habitacions dobles podran tenir dos llits separats o un sol llit vàlida per a dues persones subjectes a disponibilitat de l’hotel. Algunes instal·lacions en alguns hotels són operatives exclusivament en dates concretes i no tota la temporada com, per exemple, l’aire condicionat, calefacció, piscines, jacuzzis climatitzats, etc. que estaran subjectes al determinat per l’establiment hoteler.

3.2.- Règims.

– N.A .: només allotjament.

– A.E .: allotjament i esmorzar.

– M.P .: mitja pensió.

– P.C .: pensió completa.

– T.I .: tot inclòs.

 * Els preus no inclouen begudes en els menjars, excepte on s’indiqui el contrari. La majoria dels hotels consideren la Mitja Pensió com esmorzar i sopar, no admetent canvi de sopar per dinar.

3.3.- Informació d’interès.

Les instal·lacions i serveis com ara: restaurants a la carta, facilitats esportives i recreatives, tot el relacionat amb salut i bellesa, etc., són sempre de pagament directe a l’establiment, sent la seva publicació a títol merament informatiu. Depenent de el nombre de clients segons nacionalitat, els hotels es reserven el dret a programar les seves activitats exclusivament en idiomes estrangers.

3.4.- Taxes d’hotel.

Depenent del lloc de destinació, els establiments hotelers estan facultats a cobrar al client taxes o impostos addicionals a el preu de la reserva.

 

 1. Preu

4.1. El preu del Viatge combinat inclou.

 1. L’allotjament durant les 6 nits de durada de el viatge.
 2. Les taxes o impostos dels establiments hotelers i els impostos indirectes
 3. Impostos sobre el valor afegit (I.V.A.) – quan siguin aplicables.
 4. Els esmorzars i els sopars (mitja pensió).
 5. L’assistència tècnica especificada en el programa.
 6. Les activitats especificades en el programa.
 7. El transport dins de el viatge, excloent els vols d’anada i tornada.
 8. Tots els altres serveis i complements que s’especifiquin concretament en el programa o que expressament es fa constar en el contracte de viatge combinat.

4.2. Revisió de Preus

El preu del viatge combinat ha estat calculat en base a les tarifes de transport, cost del carburant, cost d’infraestructura i personal, allotjaments i activitats de terra en destí, taxes i impostos aplicables en la data de preparació del programa per l’any 2022.

4.3. Ofertes especials

Quan es realitzi la contractació de el viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials o equivalents, a un preu diferent de l’expressat en el programa, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament en l’oferta, tot i que l’oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest fullet, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general del destí.

 

 1. Exclusions.

5.1. El preu de el viatge combinat no inclou:

Bitllets d’Avió, visats, taxes i càrrecs d’emissió de bitllets, taxes d’aeroport i / o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials – ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que expressament es pacti en el contracte una altra cosa -, rentat i planxat de roba, serveis d’hotel opcionals, i, en general, qualsevol altre servei que no consti expressament en l’apartat “el preu de el viatge combinat inclou “o no consti específicament detallat en el programa / oferta, en el contracte o en la documentació que es lliura a consumidor a l’subscriure’l.

5.1.2. Propines

Dins el preu de el viatge combinat no estan incloses les propines.

5.2. Forma de pagament. Inscripcions i reemborsaments

En l’acte de la inscripció, l’Agència requerirà una bestreta mínim de 200 €, expedint-ne el rebut corresponent. L’import restant s’haurà d’abonar abans de la data especificada en el programa.

De no procedir al pagament de l’import total de el viatge en les condicions assenyalades, s’entendrà que el consumidor desisteix de el viatge sol·licitat, sent-li d’aplicació les condicions previstes en l’apartat següent. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de mail, no s’efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

 

 1. Desistiment de consumidor.

Cessions i Cancel·lacions de el viatge per no arribar al nombre de persones inscrites al mínim previst. L’usuari o consumidor pot desistir en tot moment dels serveis sol·licitats o contractats, perdent els 200 € de pagament en concepte d’inscripció (bestreta) i si la notificació de cancel·lació és posterior a el dia especificat en el programa perdran la totalitat del preu del viatge.

6.1. Cancel·lació de el viatge per causes COVID-19

En cas de cancel·lació de el viatge per causes de l’COVID-19, ja sigui pel tancament de fronteres a països d’origen, tant del participant com de l’organitzador, o de país de destí de el viatge, l’import de la bestreta d’inscripció (200 €) o l’import íntegre en concepte d’inscripció seran guardats i traslladats per a la següent edició de el viatge.

En cas que el client demani un reemborsament de l’import parcial (200 €) o íntegre, aquest import serà retornat un cop finalitzat el següent viatge (30 dies després d’haver finalitzat el viatge).

 

 1. Prescripció d’accions

No obstant el que disposa l’apartat precedent, el termini de prescripció dels drets reconeguts en la Llei 21/1995 de 6 de juliol, reguladora dels viatges combinats (BOE 7-7-95) serà de dos anys, segons estableix l’article 13 de l’esmentada Llei.

 

 1. Responsabilitat

8.1. General

L’Agència de Viatges Organitzadora venedora de el viatge combinat respondran davant del consumidor, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió de el viatge combinat, del correcte compliment de les obligacions derivades del contracte, amb independència que aquestes les hagin d’executar ells mateixos o altres prestadors de serveis, i sense perjudici de el dret dels Organitzadors a actuar contra aquests prestadors de serveis. L’Organitzador manifesta que assumeix les funcions d’organització i execució de el viatge.

Els Organitzadors i Detallistes de viatges combinats respondran dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte.  Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 1. Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables a consumidor.
 2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
 3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
 4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que l’Organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària no podia preveure ni superar.

No obstant això, en els supòsits d’exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies previstes en els números 2, 3 i 4 l’organitzador que sigui part en el viatge combinat estaran obligats a prestar la necessària assistència a al consumidor que es trobi en dificultats.

8.2. Límits del rescabalament (indemnització) per danys

Pel que fa a el límit del rescabalament pels danys que resultin de l’incompliment o de la mala execució de les prestacions incloses en el viatge combinat, s’estarà al que disposen els convenis internacionals sobre la matèria.

 

 1. Passaports, visats i documentació

Tots els usuaris, sense excepció, hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I. segons les lleis de país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. En cas de ser rebutjada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seva entrada al país per no tenir requisits que s’exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa , l’Agència Organitzadora declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, sent per compte del consumidor qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis.

Es recorda igualment a tots els usuaris i en especial als que tinguin nacionalitat diferent a l’espanyola, que han d’assegurar abans d’iniciar el viatge, de tenir completes totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes a tots els països que vagin a visitar-se.

 

 1. Informació que l’Agència ha de facilitar al consumidor

S’informa al consumidor que en el moment de la formalització de l’contracte haurà de rebre de l’Agència la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge, així com la comunicació sobre la subscripció facultativa d’una assegurança (inclòs) que li cobreix de les despeses de cancel·lació i / o d’una assegurança d’assistència que cobreix les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort; i informació dels riscos probables implícits a la destinació de el viatge contractat, en compliment de la Llei general de defensa de Consumidors i Usuaris.

 

 1. Vigència

La vigència del programa serà d’1 any. Data d’edició: juny de 2021.